Khatpad Baba
 

श्री १००८ ब्रहृमवित् परमहंस योगी सच्चिदानन्द सरस्वती -श्रीखप्तडस्वामी) खप्तड कुटी बाहिर

मुल पाता

Khaptad Baba-A Divine Boon to Nepali Education 1985

Khaptad Baba ra Shyam Chetan Baba ka Pau Ma


क) सानो प्रयास
ख) पूज्य खप्तडस्वामी आफ्नू परमपूज्य गुरुको     श्री चरणकमलमा
ग) श्री १००८ ब्रहृमवित् परमपूज्य खप्तडबाबाका     श्री चरणकमलमा गुरु बन्दना
) श्री खप्तड
) खप्तड दर्शन
) धर्म विज्ञान लेखनमा निहित उद्देश्य
) पूज्यबाबाका अमृत वचन
) बाबाबाट प्रणित केही पुस्तकहरूको आंशिक     उद्धरण

१ धर्म विज्ञान
२ स्वास्थ्य विज्ञान
३ म र मेरो कर्तव्य
४ योग विज्ञान
५ विचार विज्ञान
६ धर्म / पुरुष धर्म
७ आत्मज्ञान
८ वेदान्त-विज्ञान
९ Essential of Vedanta
१० Science Of Thought

) प्रार्थना संग्रह
) महाराजका अनुभूति
) गुरु बन्दना
) जिज्ञासा
) पुस्तक पाइने ठाउँहरू / Queries

 
 
 
 
 
 

 
श्रीगुरुपरमात्मने नमः । श्रीगणेशाय नमः 
श्री १००८ ब्रहमवित परमहंस योगी सच्चिदानन्द सरस्वती पज्य खप्तड स्वामीको श्री चरणकमलमा गुरुबन्दना
     

पज्य खप्तड स्वामी
भक्ति बन्दना
अहमेव परं ब्रहृम मयि र्सवं प्रकल्पितम् ।
इति यत् कृपया बुद्धं
सद्गुरु तं नमास्यहम् ।।
महा-समाधि मन्दिर

गुरुबन्दना
ब्रहृमानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमर्ूर्तिम् ।
द्वन्द्वातीतं गंगनसदृशं तत्वमस्यादि लक्ष्यम् ।।
एकं नित्यं विमलमचलं र्सवधी साक्षिभूतम् ।
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ।।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् ।
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ।।
गुर्रुबर््रहृमा गुर्रुर्विष्णुः गुर्रुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुः साक्षात् परंब्रहृम तस्मै श्री गुर

धर्म-विज्ञान प्रमथम खण्ड
भगवान श्रीकृष्ण गीतामा मर्जि हुन्छ( हे अर्जुन ! म कर्म गर्न क्षणभर मात्र पनि रोकिएँ भने संसार नै नष्ट हुन जान्छ । कर्म गरेर मलाई त्यसबाट कुनै प्रकारको लाभ गर्नु छैन, किनभने म नै जगत्को एकमात्र प्रभु हुँ । तर पनि म कर्म गर्दछु, किन - किनभने मेरो संसारप्रति प्रेश्री १००८ खप्तड स्वामी, महा-समाधि मन्दिर, बूढानिलकण्ठ