Khatpad Baba
 

ब्रम्हज्ञानी परमपुज्य श्री १००८ खप्तडबाबा तत्तपुरुष - श्री खप्तड कुटीका आगनमा

२०५३ बैशाख २०


मूल पाता

क) पूज्य खप्तडस्वामी आफ्नू परमपूज्य गुरुको     श्री चरणकमलमा
ख) एक दिब्य बालकको जन्म
ग) श्री गणेशाय नम:
घ) Earth's Greatest Problem
ङ) श्री १००८ ब्रहृमवित् परमपूज्य खप्तडबाबाका     श्री चरणकमलमा गुरु बन्दना
च) श्री खप्तड दर्शन
छ) ब्रम्हज्ञानी परमपुज्य श्री १००८ खप्तडबाबा तत्तपुरुषका करकमलबाट पोखिएका 'अमृत'
ज) Khaptad Baba-A Divine Boon to Nepali Education 1985
झ) ब्रम्हज्ञानी परमपुज्य श्री १००८ खप्तडबाबा तत्तपुरुषका करकमलबाट पोखिएका मोतिका ग्रन्थहरु:-

१ धर्म विज्ञान भाग १, २, ३, ४
२ स्वास्थ्य विज्ञान
३ म र मेरो कर्तव्य
४ योग विज्ञान
५ विचार विज्ञान
६ नारी धर्म तथा पुरुष धर्म
७ आत्मज्ञान
८ वेदान्त-विज्ञान
९ Essential of Vedanta
१० The Science Of Thought
११ The Science of Yog
१२ धर्म बिज्ञान सार सक्षेपं

ञ) बाबाका पाउमा केहि जिज्ञासा
ट) बाबाद्वारा दर्शन
ठ) पुण्यस्थल
ड) महासमाधि मन्दिर
ढ) श्री खप्तड आश्रम
ण) सानो प्रयास