Khatpad Baba
 

ब्रम्हज्ञानी परमपुज्य श्री १००८ खप्तडबाबा तत्पुरुष - श्री खप्तड कुटीका आगनमा

२०५३ बैशाख २०


मूल पाता

– परमपूज्य खप्तडबाबाको दर्शन
– गुरु–वन्दना
– याज्ञबल्क्य र गर्गीको संवाद
– भगवान के हुन ?
– संकलन

क) पूज्य खप्तडस्वामी आफ्नू परमपूज्य गुरुको     श्री चरणकमलमा
ख) एक दिब्य बालकको जन्म
ग) श्री गणेशाय नम:
घ) Earth's Greatest Problem
ङ) श्री १००८ ब्रहृमवित् परमपूज्य खप्तडबाबाका     श्री चरणकमलमा गुरु बन्दना
च) श्री खप्तड दर्शन
छ) ब्रम्हज्ञानी परमपुज्य श्री १००८ खप्तडबाबा तत्पुरुषका करकमलबाट पोखिएका 'अमृत'
ज) Khaptad Baba-A Divine Boon to Nepali Education 1985
झ) ब्रम्हज्ञानी परमपुज्य श्री १००८ खप्तडबाबा तत्पुरुषका करकमलबाट पोखिएका मोतिका ग्रन्थहरु:-

१ Essentials of Vedanta
२ The Science Of Yoga
३ बिचार बिज्ञान
४ नारीधर्म तथा पुरुषधर्म
५ म र मेरो कर्तव्य
६ स्वास्थ्य विज्ञान
७ आरोग्य-बिज्ञान
८ आत्म-ज्ञान
९ धर्म-बिज्ञान (प्रथम-खण्ड)

ञ) बाबाका पाउमा केहि जिज्ञासा
ट) बाबाद्वारा दर्शन
ठ) पुण्यस्थल
ड) महासमाधि मन्दिर
ढ) श्री खप्तड आश्रम
ण) सानो प्रयास
त) सम्पर्क