Khatpad Baba
 

ब्रम्हज्ञानी परमपुज्य श्री १००८ खप्तडबाबा तत्पुरुष - श्री खप्तड कुटीका आगनमा

२०५३ बैशाख २०


मूल पाता

– परमपूज्य खप्तडबाबाको दर्शन
– गुरु–वन्दना
– याज्ञबल्क्य र गर्गीको संवाद
– भगवान के हुन ?
– संकलन

क) पूज्य खप्तडस्वामी आफ्नू परमपूज्य गुरुको     श्री चरणकमलमा
ख) एक दिब्य बालकको जन्म
ग) श्री गणेशाय नम:
घ) Earth's Greatest Problem
ङ) श्री १००८ ब्रहृमवित् परमपूज्य खप्तडबाबाका     श्री चरणकमलमा गुरु बन्दना
च) श्री खप्तड दर्शन
छ) ब्रम्हज्ञानी परमपुज्य श्री १००८ खप्तडबाबा तत्पुरुषका करकमलबाट पोखिएका 'अमृत'
ज) तत्पुरुष खप्तड बाबाको आर्शिवाद “नेपाली शिक्षा” लाई ( १९८५ )
झ) ब्रम्हज्ञानी परमपुज्य श्री १००८ खप्तडबाबा तत्पुरुषका करकमलबाट पोखिएका मोतिका ग्रन्थहरु:-

१ Essentials of Vedanta
२ The Science Of Yoga
३ बिचार बिज्ञान
४ नारीधर्म तथा पुरुषधर्म
५ म र मेरो कर्तव्य
६ स्वास्थ्य विज्ञान
७ आरोग्य-बिज्ञान
८ आत्म-ज्ञान
९ धर्म-बिज्ञान (प्रथम-खण्ड)
A Divine Boon to Nepali Education-1985

ञ) बाबाका अमृत बचन
ट) बाबाद्वारा दर्शन
ठ) पुण्यस्थल
ड) महासमाधि मन्दिर
ढ) श्री खप्तड आश्रम
ण) सानो प्रयास
त) सम्पर्क